Kalcijum


Kalcijum

Opšte karakteristike

Kalcijum pripada IIa grupi periodnog sistema i spada u grupu zemnoalkalnih metala. Peti je element u Zemljinoj kori (3%), reaguje sa vodom i esencijalni je konstituent kostiju i zuba. Najčešće se javlja u vidu jedinjenja: krečnjak (CaCO3), gips (CaSO4x2H2O), fluorit (CaF2)kalcijum-karbid (CaC2), hlorid (CaCl2), cijanamid (CaCN2), hipohlorit (Ca(ClO)2), nitrat (Ca(NO3)2) i sulfld (CaS). Najčešće se koristi kalcijum-oksid, CaO. Kalcijum-karbonat je nerastvoran u vodi, ali reaguje sa kiselinama. Kalcijum-hidroksid je malo rastvoran u vodi, ali se koristi za tretman vode. Hipohlorit se koristi za dezinfekciju vode.

Poreklo u vodi

Poreklo kalcijuma u vodama vezano je za njegovu veliku rasprostranjenost u prirodi. Zbog toga se ovaj element sreće u svim prirodnim vodama. Obično se javlja kao preovlađujući katjon Ca2+ u malomineralizovanim prirodnim vodama i retko prelazi 1 g/l. Poreklo Ca2+ je iz ogromne mase sedimentnih stena, kao što je kalcijum-karbonat, kalcijum-sulfat (krečnjak, dolomit, gips, anhidrit..). Poreklo ovog jona može da biti i iz magmatskih stena, odakle se ovi joni izdvajaju u procesu raspadanju silikata ( piroksena, amfibola, olivina i dr.)

Medicinski aspekti 

Kalcijuma u organizmu ima više nego bilo kog drugog minerala. Kalcijum učestvuje u izgradnji kostiju i zuba. Ukoliko se ne unosi u organizam u dužem periodu, može prouzrokovati osteoporozu. Mišićna aktivnost i prenos nervnih signala se takođe oslanja na kalcijum.Koristan je i za koagulaciju krvi i regulisanje srčane aktivnosti, nedostatak kalcijuma povećava rizik od visokog krvnog pritiska i srčanog napada.Lučenje hormona je usko vezano sa kalcijumom. Koristan je i u produkciji enzima. Zajedno sa magnezijumom, kalcijum omogućva rad srca.

Pozitivna dejstva:

Održa kosti snažima, a zube zdravima. Smanjuje rizik od gubitka koštanog tkiva i fraktura. Pomaž u smanjivanju rizika od kancera debelog creva. Pomaž da srce radi ujednačenim ritmom. Ublažava nesanicu.Pomaže metabolizam gvožđa u organizmu. Od pomoći je vašem nervnom sistemu, posebno kada je reč o prenošenju impulsa.

Negativna dejstva:

Preterano svakodnevno unošenje, od preko 2.000 mg, može da dovede do hiperkalcemije. Previše kalcijuma može da prouzrokuje opstipaciju (zatvor) i da poveća rizik od infekcija urinamog trakta.

Maksimalno dozvoljene koncentracije

Po preporuci EU za pijaću vodu kalcijum se više neće uvoditi u smernice kao parametar za praćenje (Directive 98/83/EC). Isto tako uvodi se zahtev za najmanjim sadržajem kalcijuma posle omekšavanja. Prema našem pravilniku za pijaću vodu (Sl. list SRJ 42/98) granična vrednost iznosi 200 mg/1.

Direktivom Evorpske ekonomske zajednice 80/777/EEC, propisano je da u slučaju ako koncetracija kalcijuma u flaširanim Prirodnim Mineralnim Vodama prelazi 150 mg/l, onda se ta voda na etiketi deklariše kao kalcijumska. Ovaj kriterijum usvojen je i u domaćem pravilniku (Sl list SCG 53/05). Dodatna ograničenja u sadržaju kalcijuma u flaširanim vodama nisu posebno naznačena.